Showing all 5 results

Đo bức xạ điện từ trường

Máy đo bức xạ điện từ Tenmars TM-91

Đo bức xạ điện từ trường

Máy đo bức xạ điện từ Tenmars TM-91N

Đo bức xạ điện từ trường

Máy dò bức xạ Tenmars TM-92

Đo từ trường điện trường

Máy đo điện từ trường Tenmars TM-190