Tag Archives: cuộn cảm cao tần

Mạch cuộn cảm

Mạch cuộn cảm nối tiếp

Cuộn cảm có thể được kết nối với nhau trong một kết nối nối tiếp khi các cúc được nối với nhau chia sẻ một dòng điện chung gọi là mạch cuộn cảm. Các kết nối này của cuộn cảm tạo ra các mạng phức tạp hơn với độ tự cảm tổng thể là sự […]